PROGRAM NAUCZANIA

Nauka w poszczególnych klasach podporządkowana jest ogólnemu programowi szkoły, który oprócz nauki czytania i pisania ma na celu poszerzanie wiedzy uczniów o Polsce i ich świadomości narodowej, jak również przygotowanie każdego dziecka do zdania egzaminu z języka polskiego.

Przedszkole

W polskim przedszkolu kładziemy nacisk przede wszystkim na komunikację w języku ojczystym, zarówno pomiędzy dziećmi podczas zabawy, jak i w relacji dziecko-dorosły. Dzieci uczą się piosenek i wierszyków. Rozwijają słownictwo, poznają nazwy kolorów, kształtów, przedmiotów codziennego użytku, roślin i zwierząt. Nabywają podstawowych umiejętności współżycia w grupie.

Zerówka

Program zerówki obejmuje: rozwój umiejętności słuchania, rozumienia dłuższych tekstów i opowiadań, odpowiadanie na pytania, prawidłowe formułowanie zdań po polsku. Ważnym celem jest również rozwijanie grafomotoryki – prawidłowe posługiwanie się ołówkiem, kredką, pisanie po śladzie, rozpoznawanie liter

Klasa pierwsza

Dziecko w pierwszej klasie uczy się: wszystkich liter alfabetu, odczytywania krótkich tekstów oraz samodzielnego pisania prostych zdań. Rozróżnia pojęcia: wyraz, sylaba, głoska. Potrafi komunikować się w języku polskim na różne tematy (wzbogacenie zasobu słownictwa) oraz poznaje podstawowe informacje o Polsce. Ponadto rozwija sprawność motoryczną i grafomotoryczną oraz inwencję twórczą (rysuje, wycina, lepi z plasteliny, koloruje itp).

Klasa druga

Zajęcia sprowadzają się do mówienia, pisania i czytania. Bogacenie słownictwa poprzez pracę z podręcznikiem, gry i zabawy słowne. Doskonalenie dwuznaków, ćwiczenia zmiękczeń i sprawności ortograficznych. Czytanie tekstów przez nauczyciela, swobodne i ukierunkowane rozmowy na temat bohaterów, zdarzeń i opisu zjawisk. Zapoznanie z podstawowymi częściami mowy, rzeczownik, czasownik, przymiotnik. Sumienne kontrolowanie odrobionych zadań domowych, wyrabianie w uczniach samokontroli poprzez samodzielne rozwiązywanie tekstów, krzyżówek.
Tematy lekcji głównie dotyczą relacji uczeń-otoczenie-rodzina. Poznawanie przyrody poprzez cztery pory roku. W ramach wiedzy o Polsce zapoznanie się z głównymi miastami, rzekami i górami, a przede wszystkim wspólne celebrowanie świąt i uroczystości.
Lektury: Zaczarowana zagroda i wybrane wiersze Tuwima i Brzechwy.

Klasa trzecia

Głównymi celami kształcenia w klasie trzeciej są: rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych, doskonalenie umiejętności czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem, uczenie stosowania podstawowych form wypowiedzi, kształtowanie i doskonalenie umiejętności płynnego wypowiadania się, doskonalenie techniki głośnego czytania i recytacji, zapoznanie z różnymi tekstami literatury polskiej, dostrzeganie różnic między mową i pismem, doskonalenie umiejętności poprawnego budowania zdań.
Lektura: Justyna Bednarek: Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

Klasa czwarta

Nauczyciel realizuje program dostosowując wymagania do możliwości uczniów. Stara się motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w sobotnich zajęciach, do poszerzania wiadomości z zakresu historii i geografii kraju, rozbudza miłość do ojczyzny poprzez kultywowanie kultury i tradycji polskiej, przedstawia sylwetki wybitnych Polaków.
Podstawowym celem nauczania w klasie 4 jest kontynuacja nauki mówienia, czytania i pisania w języku polskim.
W zakresie mówienia uczniowie ćwiczą dłuższe wypowiedzi, pełnymi zdaniami. opowiadają o zdarzeniach, wiążąc je w sposób logiczny (przyczynowo – skutkowy). W zakresie czytania, rozumienia i pracy z tekstem uczniowie starają się czytać płynnie, ze zrozumieniem, umieją znaleźć w czytance fragmenty, które stanowią odpowiedź na pytania do tekstu, potrafią rozpoznać postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe, odróżniaja fikcję literacką od rzeczywistości. W zakresie pisania uczniowie przede wszystkim ćwiczą sprawność ortograficzną. W zakresie gramatyki utrwalają zasady pisowni zmiękczeń i potrafią używać polskich dwuznaków, rozpoznaja rodzaje zdań i potrafia je modyfikować, znaja części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik.
Każda lekcja kończy się zadaniem pracy domowej, która ma utrwalić wiadomości zdobyte na lekcji oraz zachęcać uczniów do wspólnej nauki z rodzicami w domu.

Klasa piąta

Cele kształcenia w klasie piątej: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (czytanie ciche i głośne). Teksty z czytanek do klasy 5 i innych źródeł, planowane dwie lektury programowe: “Ten Obcy”, wybrane Nowele Sienkiewicza.
Tworzenie wypowiedzi pisemnych w następujących formach: list, ogłoszenie, zaproszenie – wprowadzanie podstawowych zasad ortografii u/ó, ż/rz, h/ch, wielka i mała litera.
Rozpoznawanie i poprawne stosowanie odmiennych części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

Klasa szósta

Uczniowie pogłębiają wiedzę na temat Polski i jej kultury. Ćwiczą samodzielne pisanie dłuższych form, doskonaląc stylistykę i prawidłowe posługiwanie się językiem formalnym. Doskonalą ortografię i gramatykę.

Klasa siódma

Uczniowie rozwijają doskonalenie języka polskiego w piśmie i w mowie. Tworza proste teksty literackie. Rozpoznaja czesci mowy i zdania. Znają epoki literackie z ich przedstawicielami. Potrafią usystematyzować najważniejsze wydarzenia historii Polski z uwzględnieniem dat.

Klasa ósma

Kurs wprowadzający do egzaminu GCSE z języka polskiego. Uczniowie doskonalą umiejętności z rozumienia tekstu czytanego, słuchania, pisania oraz mówienia. Budują pewność siebie podczas tworzenia wypowiedzi ustnych na wybrane tematy. Dzięki różnorodnym tekstom opracowywanym na zajęciach, wzbogacają swoje słownictwo, ćwiczą poznaną wiedzę w zakresie gramatyki i ortografii. Wykonują testy, piszą różne formy wypracowań obowiązujące na egzaminie oraz uzupełniają poznane wiadomości dotyczące zagadnień historycznych i kulturowych.
Wybór lektur:
„Opowieść wigilijna” Charles Dickens (przekład w języku polskim)
„Balladyna” Juliusz Słowacki (fragmenty)
„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” (wybrane teksty)

Klasa GCSE

Dwuletni kurs przygotowujący do egzaminów GCSE z języka polskiego. Uczniowie ćwiczą umiejętności prawidłowego wypowiadania się w języku polskim, pisania, czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu. Rozwijają słownictwo, doskonalą gramatykę i ortografię. Rozwiązują testy pisemne.
Lektury: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach – wybrane opowiadania
Jan Kochanowski: wybór fraszek.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Św.

Co drugą sobotę odwiedza naszą szkołę ksiądz Roman, który prowadzi zajęcia dla grupy uczniów przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w tym roku szkolnym.